Regulamin serwisu FittyKid.com

Regulamin serwisu FittyKid.com

1. Postanowienia ogólne

1.1. Usługa dostępu do płatnych oraz bezpłatnych treści (w postaci materiałów wideo, audio oraz artykułów dostępnych w Serwisie) dla Użytkowników Serwisu świadczona jest przez SYSKO, z siedzibą w Łodzi (93 – 308), ul. Bronisławy 22, NIP: 727 182 42 48, zwaną dalej „Usługodawcą”.

1.2. Świadczenie Usługi w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej „Regulamin”).

1.3. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi w Serwisie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

1.4. Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Definicje

2.1. Serwis – serwis internetowy FITTY KID znajdujący się pod adresem internetowym www.fittykid.com, oraz ewentualnie innymi adresami internetowymi, funkcjonujący na platformie internetowej będącej własnością Usługodawcy , na który składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.

2.2. Aplikacja – oprogramowanie, do którego prawa przysługują Usługodawcy, z wykorzystaniem którego możliwy jest Dostęp do Usługi, funkcjonujące na określonym rodzaju Sprzętu. Zainstalowanie Aplikacji na Sprzęcie wymaga zaakceptowania przez Użytkownika warunków korzystania z Aplikacji wskazanych przy dokonywaniu instalacji.

2.3. Sprzęt – urządzenie spełniające określone parametry techniczne i posiadające dostęp do Internetu, umożliwiające zainstalowanie Aplikacji i korzystanie z Usług, w tym urządzenie mobilne (smartfony, tablety), odbiorniki telewizyjne smart TV, urządzenia typu Blu-ray, kina domowe z Blu-ray oraz inne urządzenia umożliwiające instalacje Aplikacji oraz odbiór udostępnianych za jej pośrednictwem materiałów wideo. Dostęp do Usługi wymaga posiadania Sprzętu, spełniającego wymogi określone w punkcie 4.1. i 4.2.

2.4. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, w tym w szczególności uzyskująca Dostęp do Usługi w Serwisie odpłatnie bądź bez uiszczania opłaty. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2.5. Usługa, Dostęp do usługi – usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach Serwisu obejmująca bezpłatną lub odpłatną prezentację Produktów (streaming materiałów wideo, audio i tekstów), świadczoną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.5.1. O uzyskaniu Dostępu do Usługi płatnej Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany wraz z informacją o dokonanej transakcji poprzez pocztę elektroniczną

2.5.2. Płatności za Dostęp do usługi płatnej można dokonać dostępnymi w Serwisie metodami.

2.5.3. Dostęp do płatnej Usługi kończy się w momencie upływu czasu trwania uzyskanej licencji/subskrypcji na korzystanie z danego Produktu. Okres trwania danej licencji/subskrypcji trwa 30 dni, a uzależniony jest od sposobu płatności i komunikowany w Serwisie przy opisie form płatności.

2.5.4. Dostęp do Usługi, która nie podlega opłatom uzyskiwany jest przez Użytkownika poprzez otwarcie odpowiedniej strony WWW Serwisu.

2.5.5. Poszczególne Usługi, zgodnie z informacjami podanymi przy ich zamawianiu przez Użytkownika, wymagają rejestracji Użytkownika w Serwisie poprzez stronę internetową www.fittykid.com. Rejestracja w Serwisie i utworzenie konta jest konieczne do celów autoryzacji.

2.5.6. W celu dokonania rejestracji w Serwisie wymagane jest przez zainteresowanego Użytkownika wypełnienie odpowiedniego formularza wygenerowanego przez Serwis (dalej „Formularz”), w tym:

a) podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail

b) podanie nazwy użytkownika

c) podanie wybranego przez Użytkownika hasła, które będzie przez niego wykorzystywane przy logowaniu, zawierającego, co najmniej 6 znaków, w tym małych i wielkich liter (bez polskich znaków) i co najmniej jednej cyfry,

d) udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w celu realizacji Usług,

e) akceptację Regulaminu Serwisu.

2.5.7. Ponadto podczas rejestracji Użytkownik ma możliwość udzielenia według własnego uznania zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celach marketingowych oraz udzielenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mailowy. Zgody te mają charakter opcjonalny i nie warunkują rejestracji w Serwisie lub możliwości zawarcia Umowy o dostęp do Usług.

2.5.8. Akceptacja Regulaminu Serwisu w celu realizacji Usług ma charakter dobrowolny jednak, aby Użytkownik mógł się zarejestrować w Serwisie wymagane jest zaznaczenie tej opcji, skutkującej także przetwarzaniem danych osobowych w celu realizacji umowy (Regulamin Serwisu).

2.5.9. Użytkownik, dokonując rejestracji, jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane. Użytkownik podający takie dane lub informacje ponosi odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności względem Usługodawcy.

2.6. Produkt – dostęp do Usług w Serwisie objęty ceną wskazaną przy jego prezentacji w Serwisie. Produkt może być także dostępny bezpłatnie, co zostanie odpowiednio wskazane przy jego prezentacji w Serwisie. Dostępność danego Produktu może być limitowana.

3. Zasady dostępu do Usługi w Serwisie

3.1. Korzystanie z Usługi może być bezpłatne lub odpłatne.

3.2. Koszt płatnego Dostępu do Usługi (streamingu materiałów wideo, audio oraz tekstów) określony jest każdorazowo wyraźnie przy danym Produkcie oferowanym w Serwisie.

3.2.1. Wszystkie podawane ceny Produktów są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy. Cena podana przy każdym Produkcie w Serwisie jest wiążąca dla Użytkownika i Usługodawcy w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia Dostępu do Usługi płatnej.

3.2.2. Usługodawca, z zachowaniem praw nabytych Użytkownika i w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy, zastrzega sobie prawo do zmiany cen Dostępu do Usług płatnych znajdujących się w ofercie Serwisu, przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych i rabatowych, w tym wprowadzania do nich zmian. Poszczególne promocje i rabaty nie sumują się. Zmiany nie wpływają na uprzednio zakupiony przez Użytkowników Dostęp do Usługi płatnej.

3.3. W przypadku Dostępu do Usługi niepodlegającej opłacie Użytkownikowi mogą być wyświetlone wielokrotnie materiały reklamowe (w postaci spotów wideo lub w postaci graficznej) przed, w trakcie oraz po odtworzeniu materiału wideo, audio oraz w tekstach. Materiały reklamowe będą oddzielone od właściwej treści Produktu, stanowiącego przedmiot danej Usługi.

3.4. W ramach Usługi dostępne są następujące Produkty:

3.4.1. Produkt „Subskrypcja” – dostęp do wielokrotnego odtworzenia każdego płatnego i bezpłatnego materiału wideo, audio oraz tekstów. Dostęp możliwy będzie w ciągu określonego w Serwisie czasu liczonego od chwili uzyskania Dostępu do Produktu. Dostęp może być odpłatny lub bezpłatny.

3.5. Dostępne w ramach opisanych wyżej Produktów materiały wideo, audio oraz teksty zawierać będą odcinki programów tematycznych, samodzielne utwory autorskie, reportaże, recenzje, wywiady oraz opinie twórców.

3.6. Usługodawca ma prawo do zablokowania Dostępu do Usługi Użytkownikowi, który:

a) wykorzystuje Usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;

b) narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu.

Użytkownik nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi materiałów video, jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania.

3.7. W ramach pojedynczego Dostępu, możliwe jest odtwarzanie materiału objętego tym Dostępem wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie.

3.8. Usługodawca zastrzega sobie prawo modyfikowania Produktów i zasad korzystania z nich w Serwisie z zastrzeżeniem, że Produkty zakupione funkcjonować będą według zasad i w terminach opisanych w Regulaminie oraz w informacjach o Produktach w Serwisie, obowiązujących w momencie złożenia zamówienia Dostępu do Usługi płatnej.

3.9. Dostęp do oferowanych w Serwisie Produktów bezpłatnych wymaga wyłącznie posiadania systemu komputerowego, spełniającego wymogi określone w punkcie 4.2 niniejszego Regulaminu.

3.10. Platforma FittyKid nie oferuje 14-dniowego prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z Ustawą o prawach Konsumenta art. 38 pkt 13 jednakże:

3.10.1. Każdy Użytkownik ma prawo zrezygnować z korzystania z serwisu bez podania przyczyny w dowolnej chwili. Przy czym dostęp do serwisu będzie zapewniony do końca miesięcznego okresu rozliczeniowego

3.10.2 Nie zwracamy opłat za niewykorzystane członkostwo miesięczne czy też nieobejrzane serie

3.10.3 W celu zgłoszenia rezygnacji konieczne jest:

a) W przypadku Usługi świadczonej nieodpłatnie – Użytkownik powinien zamknąć stronę www Serwisu.

b) W przypadku Usługi świadczonej odpłatnie Użytkownik po zalogowaniu się do usługi w zakładce „Moje konto” na serwisie www.fittykid.com, anuluje odnawialną subskrypcję lub nie zapłaci za kolejny okres rozliczeniowy.

4. Zasady świadczenia Usługi

4.1.Dostęp i korzystanie z usługi możliwe jest dla Użytkowników komputerów korzystających z systemu operacyjnego Windows w wersji 8 lub wyższej, Mac OSX 10.12 lub wyższej za pośrednictwem aktualnej wersji przeglądarek internetowych takich jak: Google Chrome 64.0 lub nowszej, Mozilla Firefox 58.0 lub nowszej, Safari 11 lub nowszej, Opera 49.0 lub nowszej. Przeglądarki powinny mieć włączoną obsługę plików „cookies” i JavaScript.

4.2 Dostęp i korzystanie z usługi w przypadku pozostałych urządzeń

możliwy jest przy spełnieniu następujących wymagań technicznych:

a) dla Użytkowników urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Android, wersja 5.0 lub wyższa.

b) dla Użytkowników urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym iOS, najnowsza opublikowana przez producenta systemu dostępna wersja lub którakolwiek z dwóch poprzedzających ją wersji oprogramowania .

c) system operacyjny urządzenia mobilnego nie może być zmodyfikowany przez tzw. proces „rootowania” lub „jailbreak” i musi pochodzić z oficjalnego źródła dystrybucji producenta danego systemu operacyjnego.

Obowiązkiem Użytkownika przed skorzystaniem z Usługi jest sprawdzenie czy urządzenie, na którym chce korzystać z Usługi spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usług przez Użytkownika należy zwrócić się do SYSKO.

4.3 Dostęp do serwisu i korzystanie jest możliwe wyłącznie przy połączeniu z siecią Internet, przy zapewnieniu jej rzeczywistej przepustowości na poziomie co najmniej 2 Mbit/s

4.4. Materiały wideo dostępne w ramach Produktów posiadają polską wersję językową. W zależności od materiału wideo może to być lektor w języku polskim, polski dubbing lub napisy w języku polskim wyświetlane na ekranie urządzenia.

4.5. Jakość odtwarzanych materiałów wideo i audio może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane są materiały wideo i audio.

4.6. Kontakt do SYSKO:

Biuro Obsługi Klienta SYSKO ul. Bronisławy 22, 93-308 Łódź

e-mail: info@fittykid.com

4.7. Usługodawca informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub uniemożliwić Użytkownikowi Dostęp do Usług w Serwisie.

4.8. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu, oferującego Usługi oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, skutkują nieodwracalnym zablokowaniem dostępu do Usługi oraz podjęciem stosownych kroków prawnych. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja przez Użytkownika w treści i materiały zamieszczone w Serwisie są zabronione.

4.9. Ze względu na niezależne od Usługodawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Użytkownika, Użytkownik jest świadomy ryzyk z tym związanych, w szczególności braku gwarancji nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.

4.10. Prawami autorskimi do treści i materiałów zawartych w Serwisie w zakresie funkcjonowania niniejszego Serwisu dysponuje Usługodawca. bądź inny podmiot, od którego Usługodawca uzyskał odpowiednią licencję.

4.11. Szczegóły na temat stosowania cookies i podobnych technologii dostępne są w Polityce Prywatności pod adresem https://polityka-prywatnosci.onet.pl/.

5. Reklamacje i sposób rozstrzygania sporów

5.1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.

5.2. Reklamacje Użytkowników rozpatrywane będą przez Usługodawcę na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia reklamacji.

5.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt. 5.2.- o nie więcej niż 10 dni- w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).

5.4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na kontakt podany przez Użytkownika podczas składania reklamacji.

5.5. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Usług w Serwisie, jest prawo polskie.

5.6. Spory pomiędzy Usługodawcą a konsumentem dotyczące udostępniania treści cyfrowych mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).

5.7. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

5.7.1. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze właściwej Inspekcji Handlowej. Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej, dostępnej pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

SYSKO wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich – kontakt pod adresem e-mail info@fittykid.com

6. Dane Osobowe

6.1 Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu www.fittykid.com jest SYSKO Michał Sieczko ul. Bronisławy 22 93-308 Łódź.

6.2. Twoje prawa.

Podanie danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania lub wobec marketingu bezpośredniego, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane w celu realizacji usług Serwisu www.fittykid.com (Regulamin) lub są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie, co nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed wycofaniem zgody.

6.3. Cele przetwarzania i uzasadniony interes Administratora.

Do zarejestrowania (założenie konta) w Serwisie niezbędne jest podanie adresu e-mail. Dane te przetwarzamy w celu realizacji usług Serwisu (umowa). Twoje dane osobowe podane w formularzu rejestracji do Serwisu www.fittykid.com (w szczególności adres e-mail i numer telefonu) lub podczas ich edycji (zmiana danych konta) oraz zebrane informacje o Twojej aktywności w serwisach lub innych funkcjonalnościach (aplikacje, skrypty) podmiotów z grupy kapitałowej, do której należy Administrator/ (przeglądane strony, kliknięcia, sposób w jaki korzystasz z usług, historia zakupów) mogą być przetwarzane w celu marketingowym własnym (w tym niezbędna analityka, zestawianie w profile marketingowe) Administratora, wobec czego możesz wyrazić sprzeciw.

6.4. Marketing naszych Zaufanych Partnerów.

Jeżeli wyraziłeś dobrowolną zgodę marketingową – Twoje dane osobowe podane w formularzu rejestracji do Serwisu www.fittykid.com lub podczas ich edycji oraz zebrane informacje o Twojej aktywności w serwisach lub innych funkcjonalnościach (aplikacje, skrypty) podmiotów z grupy kapitałowej, do której należy Administrator/ (przeglądane strony, kliknięcia, jeśli dotyczy: historia zakupów, sposób w jaki korzystasz z serwisów, w tym niezbędna analityka, zestawianie w profile marketingowe), będą wykorzystywane do prezentowania Ci reklam produktów i usług naszych Zaufanych Partnerów, dopasowanych do Twoich zainteresowań.

Szczegółowe informacje o czasie przetwarzania danych osobowych, uzasadnionym interesie Administratora, odbiorcach danych osobowych, powołaniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych, realizacji praw podmiotów danych osobowych, w tym prawie do złożenia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych znajdziesz w Polityce prywatności pod adresem https://polityka-prywatnosci.onet.pl/.

7. Zmiany Regulaminu

7.1. Z zastrzeżeniem zdania następnego Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, z zachowaniem praw nabytych Użytkownika, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Do zakupionych Produktów stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie złożenia żądania zakupu Dostępu do Usługi. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu oraz podczas logowania Użytkownika do Serwisu.

7.2. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej.

Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.